Prepravný poriadok cestnej nákladnej dopravy

čl. 1 – základné ustanovenia

1) Tento prepravný poriadok upravuje podmienky, za ktorých dopravca vykonáva cestnú nákladnú dopravu.

2) Dopravca podľa tohto prepravného poriadku je spoločnosť PRESTAS s.r.o, Jasenica 428, 018 17 Jasenica, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 33634/R, ktorá podniká v cestnej nákladnej doprave.

3) Prepravou podľa tohto prepravného poriadku je premiestnenie veci, nákladov, priemyselných tovarov a iných požadovaných druhov tovarov v nákladnej medzinárodnej a vnútroštátnej cestnej doprave.

4) Prevádzková činnosť dopravcu je povinnosť vykonávať nákladnú cestnú dopravu v súlade s vydaným povolením a licenciou Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie s týmto prepravným poriadkom na území EÚ, vrátane jednotlivých prepráv na uvedenom území začínajúcich alebo končiacich.

5) Prepravná povinnosť dopravcu je povinnosť vykonať prepravu, ak sú splnené podmienky najmä technický stav vozidla, vyťažiteľnosť vozidla a spôsobilosť vodiča.

 

čl. 2 – rozsah, charakter a druhy prepráv

1) Dopravca vykonáva:
vnútroštátnu cestnú dopravu

2) Charakter vykonávanej nákladnej cestnej dopravy:

vozové zásielky
kusové zásielky
sypké substráty
iné, na základe objednávok prepravcov
3) Za vozové zásielky sa považujú zásielky jednému prepravcovi (odosielateľ alebo príjemca), ak ich hmotnosť presiahne 2500 kg alebo bez zreteľa na hmotnosť:

ak je ňou využitá hmotnosť alebo ložný priestor vozidla
ak sa podľa dohody s prepravcom vykonáva preprava zvláštnou samostatnou jazdou
ak sa nakladá alebo vykladá z prevádzkových dôvodov na dvoch alebo viacerých miestach.
4) Zásielky ktoré nespadajú do definície vozových zásielok podľa tohto bodu sa považujú za kusové zásielky (okrem piesku, štrku – sypkých substrátov).

5) Za príkladku (dokládku) sa považuje zásielka prepravovaná spoločne s inými.

6) Druhy prepráv podľa technickej základne – vozového parku:

 

preprava priemyselných výrobkov a tovarov
preprava sypkých materiálov (piesok, štrky, zemina a podobne)
preprava odpadu pre cudziu potrebu (podľa §98 ods. 4 zákona č. 79/2015)
preprava iných druhov tovaru, na základe objednávok prepravcu.
 

čl. 3 – veci vylúčené z prepravy

1) Z prepravy sú vylúčené:

 

veci, ktorých preprava je zakázaná všeobecne platnými právnymi predpismi
nebezpečné v zmysle aktuálnej Európskej dohody o cestnej doprave – dohovor ADR
predmety, ktoré svojimi rozmermi alebo hmotnosťou sú nevhodné na prepravu vozidlom dopravcu
veci vysokej umelecké hodnoty – starožitnosti
živé zvieratá
nadmerné a nadrozmerné prepravy, ktoré by si vyžadovali špecializovanú technickú základňu
2) Ak bola podaná k preprave zásielka, ktorá je vylúčená z prepravy alebo jej preprava je povolená za zvláštnych podmienok bez toho, aby
dopravca o tom vedel, je povinný odosielateľ zaplatiť pokutu vo výške 3-násobku ceny za prepravu.

 

čl. 4 – podmienky pristavenia vozidiel na nakládku a
vykládku, rozsah spolupráce odosielateľa a príjemcu vecí s dopravcom

1) Dopravca, ale aj odosielateľ, zasielatelia zabezpečia, aby boli zmluvne dohodnuté dopravné harmonogramy v súlade s Nariadením EP a Rady č. 561/2006 o harmonizácií právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktorá sa týka cestnej dopravy a nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85.

Ide najmä o dodržiavanie doby prevádzky nakladacích a vykladacích miest, dodržanie časov nakládky a vykládky tak, aby vodiči dopravcu mohli dodržať režim práce (doba jazdy, bezpečnostné prestávky, denné a týždenné odpočinky).

2) Zásielku alebo jej časť, ktorá podľa povahy vyžaduje, aby bola počas prepravy a jej manipulácie chránená pred poškodením a stratou, je odosielateľ povinný podať k preprave v riadnom obale zodpovedajúcom podmienkam v cestnej doprave.

3) Odosielateľ je povinný zabezpečiť zásielku tak, aby počas prepravy nespôsobila škodu iným osobám, na dopravnom prostriedku a iných zariadeniach. Dopravca nepreskúšava, či zásielka svojou povahou vyžaduje obal, poprípade, či obal je dostatočný. Odosielateľ zodpovedá za škody, ktoré vznikli chybným alebo nedostatočným obalom.

4) Pokiaľ povaha zásielky vyžaduje, aby s ňou bolo počas nakládky, prepravy a vykládky zachádzané určitým spôsobom, je povinný ju označiť a upozorniť na to dopravcu.

5) Dopravca je oprávnený preskúmať, či zásielka zodpovedá zápisom v prepravných dokladoch (dodací list, CMR).

6) Ak sa pri preberaní zásielky zistí, že by jej prepravou mohla byť spôsobená škoda na vozidle alebo v cestnej premávke, odmietne ju.

7) Odosielateľ zásielky je povinný dopravcovi odovzdať zásielku v stave spôsobilom na prepravu po pozemných komunikáciách. Ak zásielka nie je spôsobilá na prepravu, dopravca ju odmietne a náklady spojené s pristavením a zdržaním vozidla je odosielateľ povinný mu zaplatiť.

8) Hmotnosťou zásielky sa rozumie hmotnosť nákladu vrátane obalov.

9) Hmotnosť zásielky zisťuje odosielateľ a aj zodpovedá za tento údaj, ktorý sa uvádza v nákladnom liste, dodacom liste a CMR.

10) Dopravca je oprávnený preskúmať hmotnosť zásielky. Hmotnosť zisťuje úradným vážením alebo výpočtom.

11) Spôsob váženia a hmotnosť zaznamená dopravca do prepravných listín, ktoré sú k dispozícii.

12) Odosielateľ hradí náklady spojené so zisťovaním hmotnosti zásielky, ak o zistenie požiadal dopravcu alebo ak sa odlišuje hmotnosť zistená dopravcom o viac ako 3% od hmotnosti uvedenej odosielateľom.

13) Ak o zistenie hmotnosti požiadal príjemca je tiež povinný hradiť náklady spojené zo zisťovaním hmotnosti zásielky.

14) Odosielateľ v SR si je vedomý, že ak uvedie bez vedomia vodiča alebo dopravcu pri nakladaní tovaru nesprávny údaj o hmotnosti, teda vodiča alebo dopravcu uvedie do omylu a bude prekročená najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla alebo jazdnej súpravy, tlaky na nápravy, môže byť podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov sankcionovaný zo strany príslušného policajného zboru.

15) Odosielateľ je povinný presne špecifikovať miesto nakládky a vykládky a tiež oznámiť dopravcovi prípadne obmedzenia pre vjazd nákladných vozidiel a dobu prevádzky, teda odkedy sa dá nakladať a vykladať.

16) Nakládku zabezpečuje odosielateľ a vykládku príjemca.

17) Nakladanie a skladanie nákladu na ceste je dovolené len vtedy, ak to nemožno urobiť mimo cesty, a to čo najrýchlejšie tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

18) Posádka vozidla z hľadiska prepravnej zmluvy nemá povinnosť zabezpečiť nakládku a vykládku vozidla. Posádka vozidla dopravcu z hľadiska predpisov o bezpečnosti práce nemôže používať manipulačné zariadenie prepravcov, pokiaľ nebola s ich prevádzkou zaškolená a s písomným súhlasom prepravcu.

19) Odosielateľ je povinný vykonať včas všetky opatrenia nutné k plynulej nakládke a k ochrane zásielky pred poškodením. Prepravca (odosielateľ a príjemca) je povinný zabezpečiť podmienky pre bezpečnosť práce a pre hospodárne využitie vozidiel dopravcu. Najmä je povinný zaistiť, aby nakladacie a vykladacie miesta a zariadenia boli udržiavané v dobrom stave, zaistiť dostatočné spevnenie všetkých plôch používaných k jazde vozidiel, vrátane  neverejných príjazdových komunikácií a ich udržiavanie v zjazdnom a bezpečnom stave, ako aj dostatočné osvetlenie.

20) Vo všeobecnosti za upevnenie nákladu na vozidle zodpovedá prepravca (odosielateľ), lebo ten má príslušné znalosti o zásielke. Odosielateľ je povinný poskytnúť presné informácie o zásielke (hmotnosť a rozmery). Ak má odosielateľ vypracované presné pokyny pre nakladanie a upevnenie, je povinný ich včas dopravcovi poskytnúť pred zahájením prepravy v jazyku, ktorému dopravca rozumie.

21) Vodič je povinný sa pri nakládke zúčastniť a prípadne usmerniť rozloženie nákladu na vozidle z hľadiska rovnomerného zaťaženia na nápravy a aby pri preprave nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Ak nedbá odosielateľ na pokyny dopravcu – vodiča, ten môže odmietnuť prepravu.

22) Ak zabezpečuje nakládku a vykládku prepravca, je povinný dbať na to, aby nedošlo k poškodeniu vozidla a jeho zariadení (zákaz spúšťania vecí z výšky).

23) Ak dôjde pri nakládke alebo vykládke, prípadne počas prepravy k väčšiemu znečisteniu ložného priestoru prepravovaným tovarom, je prepravca povinný zaistiť vyčistenie vozidla.

24) Ak je nutné vykonať dezinfekciu, zabezpečí ju dopravca na náklady prepravcu.

25) Z dôvodu poškodenia zásielky pri preprave môže príjemca odmietnuť prevzatie zásielky, o čom dopravca spíše zápis o poškodení za prítomnosti obidvoch strán. Zápis je možné urobiť aj v prepravnom liste.

26) Výhrady voči nakládke alebo vykládke dopravca – vodič uplatní písomnou formou napríklad do nákladného listu.

27) Za čas zdržania pri nakládke alebo vykládke sa považuje čas od požadovaného pristavenia vozidla na nakládku alebo vykládku až po začatie nakládky a vykládky nezavinené dopravcom, vrátane vystavenia prepravných dokladov. Za čas zdržania môže dopravca požadovať finančnú náhradu.

 

čl. 5 – základné ustanovenia k zmluve o preprave vecí

1) Ak si prepravu u dopravcu objednáva podnikateľský subjekt a dôjde k uzavretiu zmluvy o preprave, bude sa riadiť ustanoveniami §610-629 zmluva o preprave vecí podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

2) Zmluvou o preprave veci sa dopravca zaväzuje odosielateľovi, že prepraví zásielku z miesta odoslania do miesta určenia a odosielateľ sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu za prepravu.

3) Dopravca je oprávnený požadovať, aby mu odosielateľ potvrdil požadovanú prepravu v prepravnom doklade a odosielateľ je oprávnený požiadať, aby mu dopravca – vodič písomné potvrdil prevzatie zásielky.

4) Ak sú na vykonanie prepravy potrebné osobitné listiny, je odosielateľ povinný odovzdať ich dopravcovi pri odovzdaní zásielky. Odosielateľ zodpovedá za škodu spôsobenú neodovzdaním alebo nesprávnosťou listín.

5) Dopravca je povinný vykonať prepravu s odbornou starostlivosťou v dohodnutej lehote bez zbytočného odkladu. Pri pochybnostiach začína lehota plynúť dňom nasledujúcim po prevzatí zásielky dopravcom.

6) Dopravca po doručení zásielky si dá potvrdiť jej prevzatie a oznámi odosielateľovi doručenie a prevzatie zásielky.

7) Ak si prepravu objedná u dopravcu fyzická osoba nepodnikateľ, dôjde k uzatvoreniu zmluvy o preprave podľa § 765-773 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

 

čl. 6 – povinnosti objednávateľa a príjemcu

1) Objednávateľ prepravy – odosielateľ je povinný poskytnúť dopravcovi správne údaje o obsahu zásielky a jeho povahe a zodpovedá za škodu spôsobenú dopravcovi porušením tejto povinnosti.

2) Odosielateľ je povinný objednať si prepravu u dopravcu e-mailom, faxom, telefonicky alebo písomne, pokiaľ sa nedohodnú inak.

3) Objednávku prepravy je možno vystaviť na jednu alebo určitý počet prepráv.

4) Objednávka prepravy musí obsahovať údaje potrebné na realizáciu prepravy a vystavenie faktúry podľa platnej legislatívy, a to:

 

obchodné meno, IČO, IČ DPH, e-mail, tel. kontakty a iné
informácie o zásielke (druh, rozmer, hmotnosť a požiadavky na upevnenie)
presnú adresu nakládky a vykládky + tel. kontakty
čas nakládky a čas vykládky
dohodnutú cenu za prepravu.
5) Objednávka prepravy musí byť podaná tak, aby medzi dňom prevzatia objednávky a prepravou uplynuli dva pracovné dni, ak nebolo dohodnuté inak.

6) Objednávateľ je povinný informovať dopravcu o vyššej cene zásielky, ako je bežná cena na trhu.

7) Pri preprave tovaru, ktorého cena je viac ako 33.000€ je objednávateľ povinný dopredu upozorniť dopravcu vzhľadom na poistenie dopravcu pri preprave.

8) Dopravca je povinný na požiadanie odosielateľa zásielky písomne ju potvrdiť.

9 ) Prepravná zmluva vzniká medzi dopravcom a objednávateľom:

 

prijatím objednávky
začiatkom prepravy
prevzatím  zásielky na prepravu
10) Objednávka je prijatá:

 

ak dôjde k ústnej alebo telefonickej dohode o rozsahu, čase, prípadne o spôsobe vykonania
okamihom, keď ju dopravca písomne, e-mailom alebo iným spôsobom potvrdí začiatkom prepravy dopravcom.
11) Pri prijatí objednávky môže dopravca požadovať zálohovú platbu, o čom vystaví daňový doklad (zálohová faktúra), až do výšky 80% z ceny.

12) Ak dopravca nemôže dokončiť prepravu pre skutočnosti, za ktoré dopravca nezodpovedá, má nárok na pomernú časť prepravného.

13) Dopravca má na zabezpečenie svojich nárokov vyplývajúcich zo zmluvy zádržné právo k zásielke, pokiaľ ňou môže nakladať.

14) Ak viazne na zásielke niekoľko zádržných práv, má dopravca prednosť.

 

čl. 7 – zodpovednosť dopravcu za škodu na tovare –
zásielke

1) Dopravca zodpovedá za škodu na tovare – zásielke, ktorá vznikla po jej prevzatí dopravcom – vodičom až do jej vydania príjemcovi, okrem prípadu, že ju dopravca nemohol odvrátiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

2) Za škodu na zásielke však dopravca nezodpovedá ak preukáže, že bola spôsobená:

 

odosielateľom, príjemcom alebo vlastníkom zásielky
vadou alebo prirodzenou povahou obsahu, vrátane obvyklého úbytku hmotnosti
okolnosťou, ktorú dopravca nemohol odvrátiť, ide o prípady vyššej moci ako záplavy, zemetrasenie, požiar, pád lavíny a pod.
zlým obalom, na ktorý dopravca upozornil.
3) Pri strate alebo zničení je dopravca povinný nahradiť cenu, ktorú zásielka mala v čase, keď bola odovzdaná dopravcovi.

4) Dopravca je povinný urýchlene podať odosielateľovi správu o škode, ktorá vznikla na zásielke ešte pred jej odovzdaním príjemcovi.

5) Dopravca môže svoj záväzok plniť pomocou ďalšieho dopravcu a zodpovedá pritom, akoby prepravu uskutočnil sám.

6) Za škodu spôsobenú odosielateľovi neuskutočnením prepravy zodpovedá do výšky preukázaných nákladov.

7) Právo na náhradu škody musí odosielateľ uplatniť písomne, pričom svoje požiadavky musí zdôvodniť.

8) Právo na náhradu škody musí odosielateľ uplatniť u dopravcu do 6-tich mesiacov.

 

čl. 8 – podmienky zmeny prepravy a odstúpenie

1) Až do vydania zásielky – tovaru môže odosielateľ požiadať dopravcu, aby bola prerušená, vrátená alebo s ňou bude naložené inak. Po dohode s dopravcom je však povinný uhradiť vynaložené náklady s tým spojené.

2) Príjemca zásielky – tovaru môže navrhnúť, aby bola vykládka na inom mieste a náklady s tým spojené hradí dopravcovi (ak vzniknú).

3) Ak po dojednaní prepravy zanikne potreba prepravy je odosielateľ povinný oznámiť to bez meškania dopravcovi.

4) Ak bola preprava odvolaná až po výjazde vozidla na miesto nakládky, tak náklady s tým spojené hradí objednávateľ prepravy.

5) Ak dopravca nemôže vykonať prepravu, je povinný to bez meškania oznámiť objednávateľovi a navrhnúť mu nový termín prepravy. Ak ho objednávateľ neakceptuje, môže od zmluvy odstúpiť.

6) Ak sa vyskytne po prijatí zásielky na prepravu prekážka, pre ktorú nie je možné prepravu započať alebo v nej pokračovať, ďalší postup dopravca musí konzultovať s odosielateľom.

7) Dopravca nemusí vyrozumieť odosielateľa, ak ide o prekážku dočasného charakteru.  

8) Ak nie je možné zásielku – tovar vydať príjemcovi, ani vrátiť odosielateľovi, dopravca obstará jej uloženie a bez meškania o tom informuje odosielateľa. Náklady spojené so skladovaním hradí odosielateľ.

 

čl. 9 – prepravné listiny v nákladnej doprave

1) Prepravná listina ako prepravný doklad sprevádza zásielku – tovar až do jeho vydania, prípadne likvidácie. Prepravnú listinu je povinný riadne vyplnenú odovzdať dopravcovi odosielateľ.

2) Prepravná listina musí obsahovať aspoň tieto údaje:

 

názov odosielateľa a príjemcu
pomenovanie obsahu zásielky – tovaru a obaly
počet kusov
celkovú hmotnosť
miesto nakládky a vykládky
dátum a potvrdenie prevzatia dopravcom – vodičom a príjemcom
miesto pre výhrady dopravcu.
3) Ak sa nakladá a vykladá na viacerých miestach, je odosielateľ povinný odovzdať pre každú časť zásielky samostatnú listinu.

4) Dopravca a prepravca (odosielateľ a príjemca) zodpovedajú za správnosť a úplnosť údajov, ktoré zapisujú do prepravnej listiny.

5) Dopravca má právo zapísať do listín výhrady dopravcu k druhu použitého vozidla na základe objednávateľa dopravy, výhrady o stave zásielky – tovaru, k jej obalom, počtu kusov a spôsobu nakladania.

 

čl. 10 – reklamačné konanie

1) Reklamačné lehoty a premlčacie doby na uplatňovanie nárokov odosielateľa a príjemcu vyplývajúce z prepravnej zmluvy sú uvedené v Obchodnom a Občianskom zákonníku.

2) Oprávnený musí reklamovať u dopravcu všetky práva vyplývajúce z prepravy písomne.

3) Vrátenie zaplatenej sumy za prepravu je oprávnený žiadať len ak ju preukázateľne dopravcovi uhradil.

4) Sťažnosti a reklamácie na plnenie záväzkov z prepravného poriadku, ich vybavovanie dopravcom podľa reklamačného poriadku preskúma Slovenská obchodná inšpekcia.

 

čl. 11 – zverejnenie prepravného poriadku cestnej
nákladnej dopravy a jeho platnosť

1) Podľa zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave dopravca zverejnil tento prepravný poriadok na svojom webovom sídle www.prestas.sk a je k dispozícii v sídle dopravcu.

2) Tento prepravný poriadok je platný od 21.12.2022.

3)Podľa zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave zverejnený prepravný poriadok je súčasťou návrhu dopravcu na uzatvorenie zmluvy a jeho obsah súčasťou zmluvných práv a povinnosti účastníkov zmluvy.

4) Objednávateľ prepravy je pred podpísaním zmluvy o preprave tovaru – nákladu, povinný sa s týmto prepravným poriadkom oboznámiť.

 

čl. 12 – zmeny v prepravnom poriadku cestnej nákladnej
dopravy

1) Všetky zmeny a doplnky sú platné dňom ich zverejnenia a sprístupnenia na webovom sídle dopravcu.

2) Ak bude prepravný poriadok podstatne zmenený alebo podstatne doplnený, dopravca zabezpečí jeho zverejnenie a sprístupnenie v úplnom znení.

bomag
husqvarna
schwamborn
makita
hilti
wacker
Prevádzka
PRESTAS s.r.o.
Orlové 303 (areál Lesov SR)
vedľa stavebnín Sadro
017 01 Pov. Bystrica
© 2024 PRESTAS s.r.o. - všetky práva vyhradené | tvorba web stránok INCUBEMEDIA
Používame cookies
0911 427 478