Honda ect 3600p 3,6kW, 230V / 50Hz

 

 
Honda ect 5000p 5kW 230V/50Hz

Honda ect 7000p 7kW 400V, 230V/50Hz